Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% podatku na
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek KRS 0000171673
Podaruj Dzieciom swój 1,5% podatku

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów (absolwentów szkół podstawowych) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia.

Kształcenie odbywa się w cyklu 3 letnim (z możliwością wydłużenia etapu nauczania o jeden rok) w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy.

Klasy liczące od 4 do 8 uczniów.

Głównym celem kształcenia szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i samodzielnego - na miarę możliwości - dorosłego życia.

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy to :

 •     funkcjonowanie osobiste i społeczne – zajęcia, których celem jest doskonalenie i utrwalanie wiedzy zdobytej na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w życiu dorosłym,
 •     zajęcia kształtujące kreatywność – plastyczne, muzyczne, taneczne dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 •     rewalidację indywidualną – o charakterze ogólnorozwojowym i logopedycznym - wspomagającą rozwój uczniów i usprawniającą zaburzone funkcje,
 •     wychowanie fizyczne – stymulujące ogólny rozwój sprawności fizycznej a także usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych,
 •     religia, 
 •    PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – którego celem jest m.in.: uczenie wykonywania różnych czynności wytwórczych i obsługowych, opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy w zakresie:
 •     gospodarstwa domowego – zakres prac, zajęć opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego (prace porządkowe, prasowanie, pranie, sporządzanie posiłków),
 •     prac ogrodniczo - porządkowych – uprawa i pielęgnacja roślin, tworzenie kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, prace porządkowe na terenach zielonych,
 •     pamiątkarstwa – wytwarzania przedmiotów ściśle powiązanych z kalendarzem, uwzględniające pory roku i święta okolicznościowe.

Profile mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb uczniów oraz środowiska lokalnego.

Szkoła zapewnia:

 •     doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych,
 •     opiekę psychologiczną,
 •     indywidualizację nauczania,
 •     zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne,
 •     możliwość korzystania ze stołówki (posiłków) i dowozu uczniów do szkoły.

Działalność kulturalno – edukacyjna szkoły to organizowanie:

 •     imprez i uroczystości szkolnych,
 •     wycieczek do instytucji użyteczności publicznej, ośrodków kulturalnych.